Aktivnosti Zavoda

Zaštita na radu

 • tehnička ispitivanja električnih, gromobranskih i drugih instalacija
 • ispitivanje radne opreme
 • ispitivanje radne opreme s povećanim rizicima
 • ispitivanje radnog okoliša u radnim prostorima (fizikalne i kemijske štetnosti)
 • ispitivanje ventilacijskih sustava
 • izrada procjene rizika
 • izrada pravilnika zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
 • projektiranje mjera zaštite na radu za objekte (izrada elaborata zaštite na radu)
 • izrada planova evakuacije i spašavanja
 • osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
 • Usluge vođenja poslova zaštite na radu našim klijentima
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja građevina
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja građevina

Zaštita od požara

 • tehnička ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (sprinkler stabilni sustav, drencher sustav, sustav vatrodojave, unutarnja i vanjska hidrantska mreža, stabilni sustav za gašenje požara plinom)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za sprečavanje širenja dima i topline u slučaju požara (požarne zaklopke, otvori - kupole za odvod dima i topline, vatrootporna vrata)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti panik i sigurnosne rasvjete i uredjaja za brzo isključenje struje u slučaju hitnosti
 • tehnička ispitivanja statičkog elektriciteta
 • ispitivanja plinskih trošila i plinskih stanica
 • izrada tekstualnih i grafičkih planova evakuacije i spašavanja
 • izrada pravilnika zaštite od požara
 • osposobljavanje pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Usluge vođenje poslova zaštite od požara za klijente
 • ovlaštenje za stabilne sustave za dojavu i gašenje požara


Ostalo

 • ispitivanja i izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
 • ispitivanje ventilacije objekata u kojima je dozvoljeno pušenje
 • izrada Q-H dijagrama